این بخش در حال توسعه می باشد ممکن است کمی خطا داشته باشد

شروع تست DNS

شروع تست RTC